مجموعه گروه آموزشی مه یاد شما را به خرید بهترین محصولات نظام مهندسی دعوت می نماید.
کافیست فرم زیر را پر کنید تا با شما تماس بگیریم.

دانلود مبحث ۹ سال ۹۹

آنچه در این مقاله می خوانید...

فهرست مطالبفصل اول: کلیاتفصل دوم: علائم و تعاریففصل سوم: مشخصات مکانیکی بتنفصل چهارم: مشخصات آرماتورهافصل پنجم: الزامات سیستم سازه ایفصل ششم: تحلیل سیستم هافصل هفتم:ضریب های بار و ترکیب های بارگذاریفصل هشتم:ارزیابی مقاومت مقطع در خمش، بار محوری، برش و پیچش و برش اصطکاکفصل نهم: دال های یک طرفهفصل دهم: دال های دو طرفهفصل یازدهم: تیرهافصل دوازدهم: ستونفصل سیزدهم: دیوارهافصل چهاردهم: دیافراگم هافصل پانزدهم: شالوده های بتن آرمهفصل شانزدهم: ناحیه اتصال تیر به ستون و دال به ستونفصل هفدهم: اتصالات اعضای سازه ای به یکدیگرفصل هجدهم: مهار در بتنفصل نوزدهم: الزامات بهره برداریفصل بیستم: ضوابط ویژه برای طراحی در برابر زلزلهفصل بیست و یکم: جزئیات آرماتورگذاریفصل بیست و دو: مدارک طرح، الزامات ساخت و نظارتفصل بیست و سوم: ارزیابی مقاومت سازه های موجودپیوست ۹-پ۱ دوام بتن و آرماتورپیوست ۹-پ۲ طراحی در برابر آتشپیوست ۹-پ۳ روش خرپایی (روش بست و بند)پیوست ۹-پ۴ جمع شدگی و خزش بتنپیوست ۹-پ۵ روش ضرایب لنگر خمشی در دال هاپیوست ۹-پ۶ روش طراحی ساده ساختمان های بتنی
دانلود مبحث ۹ سال ۹۹

دانلود مبحث ۹ سال ۹۹

دانلود مبحث ۹ سال ۹۹

فهرست مطالب

 

فصل اول: کلیات

 

گستره

مطالب عمومی

هدف

دامنه کاربرد

روش طراحی

بارگذاری ها وترکیب های آنها

سیستم واحد اندازه گیری

مقام قانونی مسئول

مهندس طراح و مهندس ناظر

مدارک و مستندات ساخت

روش ها و سیستم های خاص طراحی و اجرا

مدارک مورد استفاده

 

فصل دوم: علائم و تعاریف

 

گستره    دانلود مبحث ۹ سال ۹۹

علائم اختصاری

تعاریف و اصطلاحات

 

فصل سوم: مشخصات مکانیکی بتن

 

گستره

بتن معمولی و بتن سبک

مقاومت فشاری مشخصه بتن دانلود مبحث ۹ ویرایش ۹۹دانلود مبحث ۹ ویرایش ۹۹

رده بندی بتن

مدول گسیختگی بتن

مدول الاستیسیته بتن

ضریب پواسون بتن

ضریب انبساط حرارتی بتن

جمع شدگی و خزش بتن

 

فصل چهارم: مشخصات آرماتورها

 

گستره

رده بندی آرماتورها

طبقه بندی آرماتورها از نظز شکل پذیری

ویزگی های خم پذیری

ویژگی های جوش پذیری

مشخصات مورد نیاز آرماتورها در طراحی

دوام آرماتورها

اقلام جاگذاری شده در بتن

آرماتور برشی – گل میخ سردار

 

فصل پنجم: الزامات سیستم سازه ای

 

گستره

کلیات

اجزای سیستم های سازه ای

مسیرهای انتقال بار

الزامات طراحی سیستم های سازه ای

الزامات طراحی سیستم های سازه ای خاص

 

فصل ششم: تحلیل سیستم ها

 

گستره

کلیات      دانلود مبحث ۹ سال ۹۹

مدلسازی

نحوه چیدمان بارهای زنده

تحلیل خطی الاستیک مرتبه اول

تحلیل خطی الاستیک مرتبه دوم

تتحلیل غیر الاستیک

تحلیل به روش اجزا محدود

روش های ساده شده تحلیل الاستیک

 

فصل هفتم:

 

ضریب های بار و ترکیب های بارگذاری

 

گستره

کلیات

ضریب های بار و ترکیب های بارگذاریدانلود مبحث ۹ ویرایش ۹۹

ضریب های کاهش مقاومت

 

فصل هشتم:

ارزیابی مقاومت مقطع در خمش، بار محوری، برش و پیچش و برش اصطکاک

 

گستره

مقاومت خمشی

مقاومت محوری یا مقاومت توام خمشی و محوری

مقاومت برشی یک طرفه

مقاومت برشی ددوطرفه

مقاومت پیچشی

مقاومت اتکایی

مقاومت برشی اصطکاکی

فصل نهم: دال های یک طرفه

 

گستره

کلیات

ضوابط کلی طراحی

مقاومت مورد نیاز

مقاومت طراحی

آرماتورگذاری

جزئیات آرماتورگذاری

آرماتورهای یکپارچگی سازه ای در دال های یک طرفه درجاریز

 

فصل دهم: دال های دو طرفه

 

گستره

تعاریف ویژه

کلیات

مصالح

اتصال به دیگر اعضا

ضوابط کلی طراحی دال ها

آرماتورگذاری در دال ها

سیستم های تیرچه دوطرفه

روش های طراحی مستقیم

روش طراحی قاب معادل

روش طراحی پلاستیک

 

فصل یازدهم: تیرها

 

گستره

کلیات

مقاومت مورد نیاز

مقاومت طراحی محدودیت های آرماتورگذاری

جزئیات آرماتورگذاری

سیستم تیرچه های یک طرفه

تیر عمیق

 

فصل دوازدهم: ستون

 

گستره

کلیات و محدودیت ها

مقاومت مورد نیاز

مقاومت طراحی

محدودیت های آرماتور

جزئیات آرماتورگذاری

 

فصل سیزدهم: دیوارها

 

گستره

کلیات

حداقل ضخامت دیوار

تلاش های طراحی

مقاومت طراحی

محدودیت های مقادیر آرماتورها

جزئیات آرماتورگذاری

روش های جایگزین برای تحلیل خارج از صفحه دیوارهای لاغر

فصل چهاردهم: دیافراگم ها

 

گستره

نیروهای طراحی دیافراگم

حداقل ضخامت دیافرگام

مقاومت مورد نیاز

مقاومت طراحی

محدودیت های آرماتورگذاری

 

فصل پانزدهم: شالوده های بتن آرمه

 

گستره و تعاریف

کلیات

شالوده های سطحی

شالوده های عمیق

 

فصل شانزدهم: ناحیه اتصال تیر به ستون و دال به ستون

 

گستره

کلیات

جزئیات میلگردگذاری ناحیه اتصال

الزامات مقاومتی ناحیه اتصال تیر به ستون

انتقال نیروی محروی ستون از طریق سیستم کف

 

فصل هفدهم: اتصالات اعضای سازه ای به یکدیگر

 

گستره

اتصالات به شالوده ها

انتقال برش افقی در اعضای خمشی مرکب بتنی

نشیمن ها

اتصالات اعضای پیش ساخته                دانلود مبحث ۹ سال ۹۹

 

فصل هجدهم: مهار در بتن

 

گستره

کلیات

الزامات کلی طراحی

الزامات طراحی برای بارهای کششی

الزامات طراحی برای بارهای برشی

اندرکنش نیروهای کششی و برشی

الزامات فاصله ی مهارها از یکدیگر، فاصله از لبه ها و حداقل ضخامت برای جلوگیری از وقوع گسیختگی دونیم شدگی بتن

الزامات لرزه ای

نصب و بازرسی مهارها

قطعات الحاقی با زبانه برشی

مراجع مورد استفاده و مورد تایید

فصل نوزدهم: الزامات بهره برداری

 

گستره

تغییر مکان یا خیز

توزیع آرماتور خمشی و کنترل عرض ترک

آرماتور حرارتی و جمع شدگی

ارتعاش (لرزش)

 

فصل بیستم: ضوابط ویژه برای طراحی در برابر زلزله

 

گستره

کلیات

قاب های با شکل پذیری کم (معمولی)

دیوارهای سازه ای با شکل پذیری کم (معمولی)

قاب های با شکل پذیری متوسط

قاب های با شکل پذیری متوسط

قاب های با شکل پذیری زیاد (ویژه)

دیوارهای سازه ای با شکل پذیری زیاد (ویژه)

دیافراگم ها و خرپاها (شکل پذیری متوسط و زیاد)

شالوده ها

اعضایی از سازه که جزئی از سیستم مقاوم در برابر زلزله منظور نمی شوند.

 

فصل بیست و یکم: جزئیات آرماتورگذاری

 

گستره

فاصله حداقل و قلاب

طول گیرایی

وصله میلگردها

گروه میلگردها

آرماتورهای عرضی

 

فصل بیست و دو: مدارک طرح، الزامات ساخت و نظارت

 

گستره

مبانی طراحی

اطلاعات طراحی اعضا سازه

الزامات اجرایی مصالح و مخلوط بتن

تولید، بتن ریزی و عمل آوری بتن

آرماتورها و الزامات ساخت

مهارها در بتن

اقلام جای گذاری شده

الزامات برای قطعات بتنی پیش ساخته

قالب بندی

ارزیابی و پذیرش بتن

ارزیابی و پذیرش آرماتورها

نظارت

 

فصل بیست و سوم: ارزیابی مقاومت سازه های موجود

 

گستره

کلیات

ارزیابی مقاومت به روش تحلیلی

ارزیابی مقاومت به روش آزمایش بارگذاری

روش آزمایش بارگذاری تدریجی

روش آزمایش بارگذاری چرخه ای

 

پیوست ۹-پ۱ دوام بتن و آرماتور

 

گستره

الزامات بتن آرمه در معرض یون های کلرید

الزامات بتن آرمه در خوردگی ناشی از کربناته شدن

الزامات دوام بتن برای حمله سولفاتی

الزامات دوام بتن برای شرایط مجاورت با آب دریا

الزامات دوام بتن در معرض چرخه های یخ زدن و آب شدندانلود مبحث ۹ ویرایش ۹۹

الزامات دوام بتن برای کنترل واکنش قلیایی – سنگدانه

الزامات دوام بتن برای سایش و فرسایش

الزامات دوام بتن در مقابل آتش

دوام آرماتورها

تخمین زمان آغاز خوردگی آرماتور در اجزای سازه های بتن آرمه

 

پیوست ۹-پ۲ طراحی در برابر آتش

 

گستره

تعاریف

ضوابط طراحی

مدت زمان مقاومت در برابر آتش (FRR) در دال ها

مدت زمان مقاومت در برابر آتش (FRR) در تیرها

مدت زمان مقاومت در برابر آتش (FRR) در ستون ها

مدت زمان مقاومت در برابر آتش (FRR) در دیوارها

اضافه کردن زمان مقاومت در برابر آتش با استفاده از مصالح اضافی

 

پیوست ۹-پ۳ روش خرپایی (روش بست و بند)

 

گستره

تعاریف

کلیات

اعضا فشاری (بست ها)

اعضا کششی (بند ها)

گره ها

گره های خم میلگرد

طرح مقاوم در برابر زلزله با استفاده از روش بست و بند

گام های محاسباتی و مدل سازی بست و بند

کنترل ترک

 

پیوست ۹-پ۴ جمع شدگی و خزش بتن

 

گستره

کلیات

اثرات جمع شدگی بتن

اثرات خزش بتن

 

پیوست ۹-پ۵ روش ضرایب لنگر خمشی در دال ها

 

گستره

روش طراحی

ضخامت دال

تلاش برشی در تیر و دال

لنگرهای خمشی در تیرها

 

پیوست ۹-پ۶ روش طراحی ساده ساختمان های بتنی

 

کلیات و دامنه کاربردها

طراحی اجزا سیستم قاب خمشی

طراحی تیرها، ستون ها، تیرچه ها و شالوده ها                  دانلود مبحث ۹ سال ۹۹

 

جهت دانلود مبحث ۹ ویرایش ۹۹ بر روی لینک زیر کلیک فرمایید

 

 

دانلود مبحث ۹ ویرایش ۹۹

 

 

 

پست های که شاید بپسندید

 

۱- آزمون نظام مهندسی چیست

۲- نمونه فیلم های آموزشی مه یاد ویژه آزمون های نظام مهندسی

۳- کلید واژه مبحث ۹ ویرایش ۹۹

 

 

جهت ارتباط با گروه آموزشی پژوهشی مه یاد و دریافت محصولات و مشاوره می توانید با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:

۰۹۱۲۸۶۰۱۹۸۶

۰۹۱۶۷۰۱۷۸۰۱

آدرس تلگرام مجموعه: nezammohandesi_com@

دفتر مرکزی: البرز، کرج، بلوار مظاهری، طبقه فوقانی پاساژ احمدی

دانلود مبحث ۹ سال ۹۹

صفارپور و موسوی

برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره روی دکمه زیر کلیک کنید.

مشاوره و فروش

مجموعه گروه آموزشی مه یاد شما را به خرید بهترین محصولات نظام مهندسی دعوت می نماید.
کافیست فرم زیر را پر کنید تا با شما تماس بگیریم.

0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *